Pastoraat is één van de kerntaken van de kerk
Het is niet alleen iets van dominees en ouderlingen maar van de hele gemeente.
Wij worden opgeroepen tot ‘omzien naar elkaar’ (onderling pastoraat), gewoon in de eigen omgeving.
Meeleven met elkaar is kostbaar, het hoort bij het hart van het kerk-zijn.
Het is tegelijkertijd een gave èn een opgave.
Wij vinden het belangrijk dat een ieder zich gezien en gehoord weet.

Het pastoraat van de PG Lochem staat open voor wie bij ons aanklopt.
U kunt in contact komen met het pastorale team via email pastoraat@pglochem.nl   Bellen kan ook: voor dringende zaken met
Paul Wansink: 06 520 522 43; voor andere zaken met Amanda Jansen, coördinator bezoekwerk: 0573 250 603 of 06 387 166 17.
Mocht het niet direct lukken hen te bereiken, spreek dan a.u.b. uw naam in op de voicemail. U wordt later teruggebeld.

Als u behoefte hebt aan pastoraal bezoek, of iemand kent die daar behoefte aan heeft (wel even navragen!), dan kunt u dit doorgeven via bovenstaand emailadres of telefonisch aan Amanda Jansen, coördinator bezoekwerk.

Via het e-mailadres bloemen@pglochem.nl kunt u namen doorgeven van gemeenteleden
die in aanmerking komen voor de zondagse bloemen uit de kerk.

BEZOEKTEAM
Het bezoekteam bestaat uit coördinator Amanda Jansen, kerkelijk werker en Janneke Koornstra. De laatste twee nemen tijdelijk taken in het ouderenpastoraat op zich. Al het reguliere bezoekwerk- 80 plussers rond hun verjaardag, huwelijksjubilea en daar waar regelmatig bezoek gewenst is- vindt plaats vanuit dit team.
Het team komt regelmatig bijeen voor toerusting, om bezoekwerk te verdelen, en dingen te bespreken n.a.v. afgelegde bezoeken.
Het pastoraat voor de tehuizen valt ook onder dit team. Elk tehuis heeft bezoekmedewerkers- waarvan er één coördinator is.

TEAM NIEUWE GEMEENTELEDEN
Dit team bestaat uit coördinator Gerrit ter Maat en 3 teamleden.
Vanuit het team ontvangen nieuwe gemeenteleden een welkomstbrief. Daarin wordt gevraagd of iemand van het team langs mag komen voor een kennismakingsgesprek.
Tevens organiseert het team zo’n 2x/jaar een kennismakingsavond voor de nieuwe gemeenteleden.

TEAM ANDERE ONTMOETINGEN
Het team bestaat uit coördinator Janny Gerritsen en (tijdelijke) teamleden.
Het team kent de bestaande kringen/groepen en vanuit dit team worden ontmoetingsmogelijkheden gecreëerd per wijk, thema of doelgroep.

WERKGROEP PASTORAAT
De pastores en de coördinatoren van de teams vormen samen de Werkgroep Pastoraat.
Zij komen 3x/jaar bij elkaar om beleidsmatig het geheel van het pastorale werk te bespreken.
De voorzitter van de werkgroep zit als pastorale ouderling in de kerkenraad.