Pastoraat is één van de kerntaken van de kerk
Het is niet alleen iets van dominees en ouderlingen maar van de hele gemeente.
Wij worden opgeroepen tot ‘omzien naar elkaar’ (onderling pastoraat), gewoon in de eigen omgeving. Meeleven met elkaar is kostbaar, het hoort bij het hart van het kerk-zijn.
Het is tegelijkertijd een gave èn een opgave.
Wij vinden het belangrijk dat een ieder zich gezien en gehoord weet.

Wij willen kerk zijn in en voor de samenleving en stellen ons open voor wie bij ons aanklopt.
Contact leggen kan via e-mail: pastoraat@pglochem.nl

Voor pastorale zorg kunt u ook altijd direct contact opnemen met de pastores.
Zij stellen het op prijs geïnformeerd te worden in geval van ziekte, verlies, ernstige problemen, e.d.
Denk niet te snel “de dominee zal het al wel weten”, maar neem zelf contact op met:
– ds. Corien Veenhuizen, voor leden tot 75 jaar: cmveenhuizen@pglochem.nl – 0573 769013 of 06 304 457 25
– ouderenpastor Jacqueline van Dop, voor leden vanaf 75 jaar: jvandop@pglochem.nl – 06 250 126 53

Daarnaast werken we in 3 pastorale teams.

BEZOEKTEAM
Het bezoekteam bestaat uit coördinator Amanda Jansen, ouderenpastor Jacqueline van Dop en bezoekmedewerkers. Al het reguliere bezoekwerk- 80 plussers rond hun verjaardag, huwelijksjubilea en daar waar regelmatig bezoek gewenst is- vindt plaats vanuit dit team.
Het team komt regelmatig bijeen voor toerusting, om bezoekwerk te verdelen, en dingen te bespreken n.a.v. afgelegde bezoeken.
Het pastoraat voor de tehuizen valt ook onder dit team. Elk tehuis heeft bezoekmedewerkers- waarvan er één coördinator is.

TEAM NIEUWE GEMEENTELEDEN
Dit team bestaat uit coördinator Gerrit ter Maat, ds. Corien Veenhuizen en 3 teamleden.
Vanuit het team ontvangen nieuwe gemeenteleden een welkomstbrief. Daarin wordt gevraagd of iemand van het team langs mag komen voor een kennismakingsgesprek.
Tevens organiseert het team zo’n 2x/jaar een kennismakingsavond voor de nieuwe gemeenteleden.

TEAM ANDERE ONTMOETINGEN
Het team bestaat uit coördinator Janny Gerritsen, ds. Froukien Smit en (tijdelijke) teamleden.
Het team kent de bestaande kringen/groepen en vanuit dit team worden ontmoetingsmogelijkheden gecreëerd per wijk, thema of doelgroep.

TAAKGROEP PASTORAAT
De 3 pastores en de coördinatoren van de teams vormen samen de Taakgroep Pastoraat.
Zij komen 3x/jaar bij elkaar om beleidsmatig het geheel van het pastorale werk te bespreken.
De voorzitter van de taakgroep zit als pastorale ouderling in de kerkenraad.