De Protestante Gemeente Lochem wordt bestuurd door een Kerkenraad en Kleine Kerkenraad. Daarnaast vindt afstemming over activiteiten plaats in het Ministerie en in Taak- en Werkgroepen.

Kerkenraad

Het is de taak van de Kerkenraad om vorm en inhoud te geven aan de Protestantse Gemeente te Lochem. Leidraad hierbij is de uitvoering van het beleidsplan dat door de Kerkenraad wordt vastgesteld en wanneer nodig in samenspraak met de gemeente wordt herzien.

Verder bespreekt en besluit de Kerkenraad over voorstellen van de Kleine Kerkenraad en over begrotingen en financiële verantwoording van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Dienen. De Kerkenraad organiseert gemeenteavonden waarop zij met de gemeente van gedachten kan wisselen over onderwerpen die van belang zijn voor de uitvoering van het beleid.

De Kerkenraad is samengesteld uit de volgende leden: voorzitter (praeses@pglolchem.nl), scriba (scriba@pglochem.nl), predikanten, patoraal ouderenwerker, voorzitters of coördinatoren taak-/werkgroepen, ouderlingen en diakenen.

Kleine Kerkenraad

De Kleine Kerkenraad heeft tot taak om de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente op een soepele wijze te laten verlopen. Daartoe handelt zij “met een mandaat van de Kerkenraad” de zaken af die op korte termijn aandacht vragen. Ook worden de besluiten voorbereid, die door de Kerkenraad genomen moeten worden.

De Kleine Kerkenraad stelt een rooster van kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten op. Vanuit de kleine kerkenraad wordt tevens de publiciteit voor de kerkgemeenschap verzorgd.

De Kleine Kerkenraad is samengesteld uit een aantal leden van de Kerkenraad: voorzitter, scriba, notulist, predikant en de voorzitters van de taakgroepen.

Ministerie

In de vergadering van het ministerie bespreken de predikanten, de pastoraal ouderenwerker en de cantor-organist de dagelijks gang van zaken. Ze stemmen het pastoraat op elkaar af en verdelen taken met betrekking tot erediensten, vergaderingen, ondersteuning van vrijwilligers en andere voorkomende werkzaamheden.

Taak- en werkgroepen

Voor taken binnen de kerkgemeenschap die bijzondere aandacht vereisen, wijst de Kerkenraad de verantwoordelijkheid toe aan taak- of werkgroepen:

  • College van Kerkrentmeesters (voorheen Taakgroep Beheer) beheert de materiële zaken van onze gemeente zoals financiën, gebouwen, rechten en plichten van beroepskrachten.
  • Taakgroep Dienen gaat de gemeente voor in haar roeping tot dienstbaarheid en rechtvaardigheid.
  • Taakgroep Pastoraat stimuleert en begeleidt de gemeente bij het omzien naar elkaar.
  • Taakgroep Vieren geeft invulling aan vieringen passend bij de veelkleurigheid van de gemeente.
  • Taakgroep Leren draagt zorg voor vorming en toerusting voor geïnteresseerden zowel binnen als buiten de gemeente.
  • Werkgroep Jeugd coördineert de activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen jeugd.