De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

(Huub Oosterhuis, lied 686)

Een nieuw begin. Dat waren de eerste woorden van mijn intredepreek op zondag 28 mei (Pinksteren). Voor mij voelt het ook zo. Als predikant ben ik aan een nieuw begin begonnen hier in Lochem. Een van de prachtige kanten van het werk als dominee (iets verhevener gezegd: het ambt van predikant) is dat je eens in de zoveel jaar opnieuw mag beginnen. Het heeft mij altijd scherp gehouden dat te doen. lk hoop in Lochem van harte iets van die hernieuwde energie met u te kunnen en mogen delen. Maar toch is het als ik het zo zeg te veel op mij persoonlijk gericht.

Huub Oosterhuis schrijft: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt. Het is de Geest van God die vernieuwend werkt. In de kerkelijke traditie is een van de eigenschappen van de Geest dat zij/hij vernieuwend is. Werkelijke vernieuwing komt van de Geest. Wij mensen bedenken van alles, willen ook van alles, zijn creatief en origineel, maar echt creatief, dat wil zeggen scheppend, is een mens pas als de Geest over hem of haar vaardig wordt. Daarbij kiest de Geest eigen wegen. Vernieuwing laat zich niet van tevoren bedenken. Het is altijd ook Gods weg. lk vind dat bemoedigend: het hangt niet alleen van ons af. Zo hoop ik voor Lochem op een nieuw begin dat verder reikt dan alleen de persoon van de dominee.

Het bekende lied van Oosterhuis weet dat de Geest van God bezielt, wie koud zijn en versteend. En zo is het. De komende tijd mag ik als uw voorganger aan het werk gaan. Een voorrecht. De eerste dienst heeft me bemoedigd. Doet dat nog steeds. Dat komt mede omdat ons huis vol staat met prachtige rode en gele bloemen. Een bloemenzee. Prachtig beeld voor de gemeente van God die in vuur en vlam staat. De Geest vervulde het huis waar de leerlingen zaten. Wel, ons huis is vervuld. Hopelijk merken we met elkaar iets van het heilige vuur van Gods Geest. Dan wordt het hoe dan ook een goede tijd met elkaar in Lochem.

Immers Hij maakt alle dingen nieuw.

Paul Wansink

Schrijf uw naam personen